Υπηρεσίες

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης είναι:

  • Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά – επενδυτικά προγράμματα (οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες βιωσιμότητας – σκοπιμότητας, διαχείριση – τεχνική υποστήριξη έργων κ.λ.π)
  • Υπηρεσίες – μελέτες οργάνωσης – αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρήσεων, εσωτερική οργάνωση, τμήματος ή τμημάτων επιχείρησης κ.λ.π)
  • Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης (σχεδιασμός – οργάνωση)
  • Υπηρεσίες υποστήριξης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά – επενδυτικά προγράμματα (οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες βιωσιμότητας – σκοπιμότητας), όπως επίσης και η παροχή οικονομοτεχνικής υποστήριξης σε προγράμματα τα οποία ήδη υφίστανται ή θα αναληφθούν στο μέλλον.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση